Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Žákovská rada

Na naší škole pracuje již sedmým rokem žákovská rada. Žákovská rada je vlastně takový malý školní parlament. Členové rady jsou voleni zástupci jednotlivých tříd od 4. ročníku, kteří mají možnost rozhodnout o tom, co se ve škole děje. Tito žáci mají důvěru ostatních spolužáků.

Hlavním cílem práce žákovské rady je zpestřit výuku žáků a trochu zahýbat školou. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy. Jsou zde projednány problémy, které tíži obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy. Za jejich pomocí vedení ví, co se žákům ve škole líbí, s čím nejsou žáci spokojeni, jaké kulturní a sportovní akce měly u žáku úspěch a co by se mělo zlepšit. Jejich největší touha – nápojový automat, byla vyslyšena. Také posezení na chodbách bylo jejich přáním.

V jedné anketě se žáci k práci žákovské rady vyjádřili slovy: „Líbí se nám, že o mnohém ve škole můžeme rozhodovat sami.“

 • Žákovská rada je orgán, který je zřízen za účelem jednání zástupců žáků se zástupci vedení školy.
 • Do žákovské rady jsou voleni dva zástupci z každé třídy od 4. ročníku.
 • Zasedání žákovské rady svolává zástupce ředitele školy 1 krát za dva měsíce.
 • Na zasedání žákovské rady mají žáci právo vznášet dotazy, připomínky a podnětné návrhy.

Řád žákovské rady

Žákovská rada je orgánem žáků, který:

 • žákům umožňuje nejméně jednou za 2 měsíce diskutovat s vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce.
 • umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i mimo něj, uspokojovat jejich potřeby a zájmy.
 • garantuje realizaci nalezených řešení.
 • umožňuje spolupodílet se na organizací školních akcí.
 • předává získané informace na schůzích žákovské rady žákům ve třídě .

Činnost žákovské rady:

 • Žáci od 4. třídy si mohou zvolit 2 zástupce třídy - členy žákovské rady školy. Členové žákovské rady jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sama na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, zajímají se o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.
 • Členové ŽR mají v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v ŽR hlasovat.
 • Pověřený žák ŽR pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.
 • Volební období je roční, začíná 2. týden v měsíci září a končí 30. června. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují 1. týden měsíce září.

Závěrečná ustanovení:

 • Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽR ve třídě. Zástupce ředitele školy zabezpečí jeho vyvěšení na internetových stránkách školy.
 • Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽR budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.
 • Třídní učitelé vytvoří prostor pro žákovské záležitosti (problémy, návrhy, řešení …) v rámci třídnických hodin.
 • Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024

Moodle-Elearning |